รายชื่อผู้บริจาคที่ออกใบอนุโมทนาบัตร ปี 2556

ลำดับ รายการ  รายได้  หมายเหตุ
1 คุณกำธร  วังอุดม         500,000.00  
2 คุณกำธร  วังอุดม         500,000.00  
3 ยอดเงินบริจาคที่ไม่ออกใบอนุโมทนาบัตร         240,736.00  
4 คุณรัตตินันท์ บัญชาวีระพัฒน์ คุณนิพัทน์ ธาระพุทธิ         100,000.00 ค่าบุชาองค์กวนอู
5 คุณชญาภา  พงศ์ฉบับนภา         100,000.00  
6 คุณฉลองศักดิ์  แสงชูรัต            90,000.00  
7 ยอดเงินบริจาคที่ไม่ออกใบอนุโมทนาบัตร           85,647.00  
8 ป.เอก พรรณรัตน์  หนูยิ้มซ้ายและลูกๆ           50,000.00  
9 คุณศักดา เดี่ยวพานิช และ คุณพรรณี นิสากรสิทธิ์           50,000.00  
10 คุณณอคุณ  สิทธิพงศ์           50,000.00  
11 ยอดเงินบริจาคที่ไม่ออกใบอนุโมทนาบัตร           45,250.00  
12 ยอดเงินบริจาคที่ไม่ออกใบอนุโมทนาบัตร           39,329.00  
13 ยอดเงินบริจาคที่ไม่ออกใบอนุโมทนาบัตร           39,155.00  
14 ยอดเงินบริจาคที่ไม่ออกใบอนุโมทนาบัตร           27,961.60  
15 ยอดเงินบริจาคที่ไม่ออกใบอนุโมทนาบัตร           22,560.00  
16 ยอดเงินบริจาคที่ไม่ออกใบอนุโมทนาบัตร           22,530.00  
17 ยอดเงินบริจาคที่ไม่ออกใบอนุโมทนาบัตร           21,677.00  
18 คุณเดช บุญยะศิริโชค (ห้างหุ้งส่วนจำกัด ธำรงค์ชัย)           20,000.00 บริจาค
19 ร้านทองละไม โกเจี๋ยน           20,000.00  
20 บริษัท แจ๊สซี่ เจมส์           20,000.00  
21 นายวิชัยรัตน์ พุลสมบัติ           20,000.00  
22 นายศักดา เดี่ยวพานิช           20,000.00  
23 ดาบตำรวจพงศ์ศักดิ์ บุญมาศ           19,999.00 ค่าบุชาองค์กวนอู
24 คุณทวีศักดิ์  หนูมี           19,999.00  
25 บริษัท คลีนิคสุขภัณฑ์ จำกัด           19,999.00  
26 บริษัท พีพี เซรามิค (ลี้คุนฮวด) จำกัด           19,999.00  
27 คุณสหดล  ภาณุวุฒิพงษ์           19,999.00  
28 ยอดเงินบริจาคที่ไม่ออกใบอนุโมทนาบัตร           17,484.00  
29 ยอดเงินบริจาคที่ไม่ออกใบอนุโมทนาบัตร           15,619.05  
30 คุณวนิดา,คุณศิวิกา,คุณจริวรรณ           12,500.00  
31 คุณชุตินันท์ ใยบัว           10,100.00  
32 คุณจรรยา ศรีชั่น           10,000.00  
33 ครอบครัว รักษาภิชาติ           10,000.00  
34 คุณศักดา,คุณพรรณี เดี่ยวพานิช           10,000.00  
35 นางเพียงจันทร์ มีแสง           10,000.00  
36 คุณเอกรินทร์  แซ่หวัง             9,999.00 ค่าบุชาองค์กวนอู
37 คุณงามพล ศศิธร คุณพงษ์ธร  สีห์พล             9,999.00 ค่าบุชาองค์กวนอู
38 คุณรณันท์  ชูธรรมสติตย์ และครอบครัว             9,999.00  
39 คุณกรกฏ  มนตรีธิติ             9,999.00  
40 คุณสานิตย์  เอี่ยมวัชรินทร์             9,999.00  
41 พลเรือเอก สุรศักดิ์  หรุ่นเริงรมย์             5,000.00  
42 นายฉัตรชัย  เทิดสุขบดี             5,000.00  
43 นางยุคนธร  พงศ์ศุภผะกิจ             5,000.00  
44 คุณพรณรงค์ ธดารัตน์ ศุภอรรดสิทธิ์             5,000.00  
45 นายโชติก ศรีตะรา             5,000.00  
46 ร้านวัฒนำพรการไฟฟ้า หัวถนน             4,000.00  
47 คุณอัจฉรา นันทกิจ             4,000.00  
48 บูชาผ้ายันต์             3,000.00  
49 คุณพร้อมภัทร,คุณพิชญาภัค จรูณลักษณ์             3,000.00  
50 CHIAH CHYE KEE             2,000.00  
51 คุณอัจฉรา  นันทกิจ             2,000.00  
52 นายธนชลวิทย์  เชียรสุขสิริ             1,500.00  
53 ร้านข้าวมันไก่ (หน้าศาลเจ้ากวนอู)             1,000.00 บริจาค
54 ร้านข้าวมันไก่หน้าศาลเจ้ากวนอู             1,000.00  
55 คุณอำพัน  ศุภอรรถไทวี (เจเทียน)             1,000.00  
56 คุณพรพรรณ์  พรสติตพงษ์             1,000.00  
57 คุณวัลวลี  ตันติกาญจน์             1,000.00  
58 คุณอานนท์  วาทยานนท์             1,000.00  
59 ร้านข้าวมันไก่หน้าศาลเจ้า             1,000.00  
60 คุณจิรวรรณ  อัตถไพศาล             1,000.00  
61 คุณสุวรรณี  แซ่อุ่ย             1,000.00  
62 ร้านข้าวมันไก่หน้าศาลเจ้า             1,000.00  
63 นายบุญศักดิ์  เหล่าค่าเจริญและครอบครัว             1,000.00  
64 นายจีระวรรธ  บวรธีระปกรณ์             1,000.00  
65 ร้านข้าวมันไก่ (หน้าศาลเจ้า)             1,000.00  
66 คุณอนุวัช  พจน์เนคราคม             1,000.00  
67 ร้านข้าวมันไก่ (หน้าศาลเจ้า)             1,000.00  
68 คุณณวัช พจน์เนตราคม             1,000.00  
69 ร้านข้าวมันไก่ (หน้าศาลเจ้า)             1,000.00  
70 นายสุทัศ  วนัสศริกุล             1,000.00  
71 นางบาเฮี่ยง  แซ่เฮง             1,000.00  
72 นายสหพล  ผลินภัทรกิจ (แซ่เตี่ย)             1,000.00  
73 นางสาวสุพัตรา  วลัยรัตน์ และครอบครัว             1,000.00  
74 ร้านข้าวมันไก่ (หน้าศาลเจ้า)             1,000.00  
75 นางเพียงจันทร์ มีแสง             1,000.00  
76 ร้านข้าวมันไก่ (หน้าศาลเจ้า)             1,000.00  
77 Restoran  Aunty  Looi             1,000.00  
78 นายพงษ์วิทย์  พันยานุกูล             1,000.00  
79 ร้านข้าวมันไก่ (หน้าศาลเจ้า)             1,000.00  
80 ร้านข้าวมันไก่ (หน้าศาลเจ้า)             1,000.00  
81 นางสาวจันทร์จิรา คงมนต์             1,000.00  
82 คุณอนุชา  แซ่ฮ่อ                500.00  
83 คุณกิ้มฮ้อง  แซ่อุ่ย                500.00  
84 คุณลำเจียก  เจริญวาสนุทธ์                500.00  
85 นายจิระเดช,นางเพชรา,นางสาวจีรเนตร                500.00  
86 ร.อ.กัณฑี  เสราะพันธ์,ร.อ.หญิงชนมณี  ชุ่มมณี                500.00  
87 นายนพศช  จันทร์ปรมวงศ์                500.00  
88 นายกฤตธัช  เผ่าศิริกุล                500.00  
89 นายชัชชัย  สาตรา (แมน)                500.00  
90 คุณอภิวัฒน์  ลิ้นสุวรรณ คุณภา เดียวพานิช                500.00  
91 คุณศุภกร หงศ์ฟ่องฟ้า                500.00  
92 นางสาวชลิดา  กิจสุนทรเกษม                500.00  
93 นายศุภวิทย์ มีแสง                500.00  
94 คุณวิมล (โรคณาพิพักษ์)                500.00  
95 บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัด                500.00  
96 คุณทวีพัฒน์  ขวยไพบูลย์                300.00  
97 คุณวรรณา  พรหมศรี                300.00  
98 นางสาวณศร  สุริยวงศ์                200.00  
99 นางสาวรัตนา  ศรีฟ้า                200.00  
100 Malaysia                200.00  
101 Malaysia                200.00  
102 ด.ญ.รัตนรัตน์ , ด.ญ.ณัฏธรัตน์  มีชัย                100.00  
103 คุณอำพันธ์ , คุณเบญจมาศ  มีชัย                100.00  
104 คุณสุรภา  ไตชิลสุนทร                100.00  
105 คุณณพนาถ  จิตรพึงธรรม                100.00  
106 คุณรุ่งรัตน์  บุญสิทธ์                100.00  
107 คุณศดารัศมี  แพรสูงเนิน                100.00  
108 คุณพัชรี  วงษ์สวรรค์                100.00  
109 นางศัย ทรีศักศ์                100.00  
  รวม      2,413,238.65  

 

 

 
         

ศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุย
190/1 หมู่ 1 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี 84310 โทร. : 077-418-854 077-418-854 Fax: 077-418-856 ,E-mail address : info@saljaohuathanon.com , Website : http://www.saljaohuathanon.com