รายชื่อผู้บริจาคที่ออกใบอนุโมทนาบัตร ปี 2557


รายชื่อผู้บริจาค เดือนมกราคม 2557

ลำดับ ว.ด.ป. เล่มที่/เลขที่ รายการ  รายได้  หมายเหตุ
1 31 ม.ค. 57   ยอดเงินบริจาคที่ไม่ออกใบอนุโมทนาบัตร        72,007.00  
2 18 ม.ค. 57 024/01164 ยุทธค้าไม้        50,000.00  
3 28 ม.ค. 57 025/01207 นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล        50,000.00  
4 27 ม.ค. 57 025/01204 นายกำธร วังอุดม        20,000.00  
5 6 ม.ค. 57 024/01159 คุณจิรศักดิ์ และคุณอารีย์ ศศิรกุล        10,000.00  
6 6 ม.ค. 57 024/01160 คุณนันทภัทร สุภาพรรณชาติ        10,000.00  
7 27 ม.ค. 57 020/00996 นายจิ้ง พิพัฒน์เวช        10,000.00  
8 27 ม.ค. 57 020/00997 นายสุเทพ  เหลี่ยมศิริเจริญ        10,000.00  
9 27 ม.ค. 57 020/00998 นายฌอคุณ  สิทธิพงษ์        10,000.00  
10 27 ม.ค. 57 025/01201 นางสาวกิ่งกาญจน์  วังอุดม        10,000.00  
11 27 ม.ค. 57 025/01202 นายพรชัย วังอุดม        10,000.00  
12 27 ม.ค. 57 025/01203 นายขวัญไทย วังอุดม        10,000.00  
13 27 ม.ค. 57 025/01205 นายมงคล สิขรวิทย์        10,000.00  
14 27 ม.ค. 57 025/01206 นายชัยพร กุมุทพงษ์พาณิช        10,000.00  
15 29 ม.ค. 57 025/01209 นายวิรัช พงศ์ฉบับนภา        10,000.00  
16 6 ม.ค. 57 024/01161 คุณอนวัช พจน์เนตราคม          1,000.00  
17 30 ม.ค. 57 024/01165 ร้านข้าวมันไก่ (หน้าศาลเจ้า)          1,000.00  
18 30 ม.ค. 57 024/01167 คุณอนวัช พจน์เนตราคม          1,000.00  
19 15 ม.ค. 57 024/01163 คุณเทียนหยาด  ภู้ไพบูลย์             500.00  
20 30 ม.ค. 57 024/01166 อนานาส โฮสเทล             500.00  
21 30 ม.ค. 57 024/01168 คุณจันทร์จิรา  คงมนต์             500.00  
22 7 ม.ค. 57 024/01162 คุณนวกาญจน์  มัคคละธาโมนันโซ             100.00  


รายชื่อผู้บริจาคเดือนกุมภาพันธ์ 2557

ลำดับ ว.ด.ป. เล่มที่/เลขที่ รายการ  รายได้  หมายเหตุ
1 1 ก.พ. 57 024/01169 คุณเบ็กต๋ง แซ่อุ๋ย          2,000.00  
2 1 ก.พ. 57 024/01170 คุณบัญชา วงส์ด่านและนส.เพ็ญจันทร์ อุปริพุธิกุล          1,000.00  
3 7 ก.พ. 57 024/01171 คุณเสาวภา มีชัย             500.00  
4 10 ก.พ. 57 024/01172 บิล รีสอร์ท             500.00  
5 10 ก.พ. 57 024/01173 คุณจ้วน  แซ่อุ่ย             500.00  
6 14 ก.พ. 57 024/01174 ร้านข้าวมันไก่ (หน้าศาลเจ้า)          1,000.00  
7 21 ก.พ. 57 024/01175 คุณกฤษณา  พินนิมิตร          1,000.00  
8 25 ก.พ. 57 025/01210 นายสมศักด์ และ นางจันทนี พนัสอำพน        10,000.00  
9 28 ก.พ. 57   ยอดเงินบริจาคที่ไม่ออกใบอนุโมทนาบัตร      136,964.00  


รายชื่อผู้บริจาค เดือนมีนาคม 2557

ลำดับ ว.ด.ป. เล่มที่/เลขที่ รายการ  รายได้  หมายเหตุ
1 3 มี.ค. 57 024/01176 คุณชญาดา  กิจจาภิรักษ์             500.00  
2 11 มี.ค. 57 024/01177 ร้านข้าวมันไก่ (หน้าศาลเจ้า)          1,000.00  
3 20 มี.ค. 57 024/01178 Ms.Suphang Chamniankul & Mr.Tibor  Baan             200.00  
4 22 มี.ค. 57 024/01179 คุณสัมพันธ์  บุญจันทร์        10,000.00 เช่ากวนอูองค์เล็ก
5 31 มี.ค. 57   ยอดเงินบริจาคที่ไม่ออกใบอนุโมทนาบัตร        25,540.00  


รายชื่อผู้บริจาค เดือนเมษายน 2557

ลำดับ ว.ด.ป. เล่มที่/เลขที่ รายการ  รายได้  หมายเหตุ
1 4 เม.ย. 57 024/01180 คุณจังก้วงเขี่ยง             400.00  
2 5 เม.ย. 57 024/01182 คุณล้วน  แซ่อุ่ย        10,000.00  
3 5 เม.ย. 57 024/01183 คุณพรพรรณ์ พรสถิตย์พงษ์และครอบครัว          1,000.00  
4 5 เม.ย. 57 024/01184 คุณกิ้มส้อง แซ่อุ่ยและครอบครัว             500.00  
5 5 เม.ย. 57 024/01185 คุณรนชาติ  แซ่อุ่ย             500.00  
6 5 เม.ย. 57 024/01186 คุณรุจิกาญจน์  โพธิ์ถาวรจิรากุล             100.00  
7 6 เม.ย. 57 024/01187 คุณมะลิ ศุภอรรถสิทธิ์             100.00  
8 6 เม.ย. 57 024/01188 คุณชูชาติ อุปริพุทธิกุล          1,000.00  
9 14 เม.ย. 57 024/01189 คุณศักดา เตียวพานิช        10,000.00  
10 14 เม.ย. 57 025/01211 คุณเบญจวรรณ  สุทธิกลม          5,000.00  
11 16 เม.ย. 57 024/01192 คุณปุรินทร โฆสิตวัน             100.00  
12 20 เม.ย. 57 024/01193 ชื่อภาษาจีน             200.00  
13 20 เม.ย. 57 024/01194 คุณชนะชาย นิมิตรพงศ์ศักดิ์          5,000.00  
14 21 เม.ย. 57 024/01195 คุณธนวรรณ           1,000.00  
15 30 เม.ย. 57   ยอดเงินบริจาคที่ไม่ออกใบอนุโมทนาบัตร        29,480.00  


รายชื่อผู้บริจาคพฤษภาคม 2557

ลำดับ ว.ด.ป. เล่มที่/เลขที่ รายการ  รายได้  หมายเหตุ
1 ไม่ระบุวันที่ 024/01196 คุณสุทัศน์ วนัสศริกุล,คุณกัญญาภัค ทองวิลาศ,             600.00  
      คุณสุพรรษาและคุณอนุวัตร ลักพธรรม                     -    
2 ไม่ระบุวันที่ 024/01198 คุณทิพยรัตน์ ปริญญวัฒน์             150.00  
3 ไม่ระบุวันที่ 024/01199 ด.ญ.สุจิตรา ปริญญวัฒน์             150.00  
4 15 พ.ค. 57 025/01212 คุณชญาภา  พงศ์ฉบับนภา          5,000.00  
5 21 พ.ค. 57 025/01213 คุณนุศรา ต้อมคำและครอบครัว          5,000.00  
6 22 พ.ค. 57 024/01200 คุณพรศักดิ์ เพิ่มมณีนิล          1,000.00  
7 22 พ.ค. 57 022/01059 คุณสมจิตร  ว่องวงศ์ศรี             500.00  
8 25 พ.ค. 57 022/01060 คุณอุมาพร  อภิพันธ์             500.00  
9 25 พ.ค. 57 022/01061 คุณสุชัย ลี้ฤทธิกุลชัยและครอบครัว          1,000.00  
10 31 พ.ค. 57   ยอดเงินบริจาคที่ไม่ออกใบอนุโมทนาบัตร        26,541.00  


รายชื่อผู้บริจาค เดือนมิถุนายน 2557

ลำดับ ว.ด.ป. เล่มที่/เลขที่ รายการ  รายได้  หมายเหตุ
1 10 มิ.ย. 57 022/01062 คุณลิสาน  วิริยะพานิช        10,000.00  
2 11 มิ.ย. 57 022/01065 คุณประสิทธิ-คุณจิราพร และครอบครัว             700.00  
3 24 มิ.ย. 57 022/01066 คุณนันทวัฒน์ จิตพรสวัสดิ์ และคุณหยาดฝน คุ้มบุญ             300.00  
4 30 มิ.ย. 57 022/01067 ร้านข้าวมันไก่ (หน้าศาลเจ้า)          1,000.00  
5 30 มิ.ย. 57   ยอดเงินบริจาคที่ไม่ออกใบอนุโมทนาบัตร        31,776.91  
ลำดับ ว.ด.ป. เล่มที่/เลขที่ รายการ  รายได้  หมายเหตุ
1 2 ก.ค. 57 025/01214 ว่าที่ ร.ต.กิตติ จิระเดชดำรง        10,000.00  
2 12 ก.ค. 57 022/01069 คุณกำธร  วังอุดม        20,000.00  
3 12 ก.ค. 57 022/01070 Mr.John  Griffith        20,000.00  
4 12 ก.ค. 57 022/01071 คุณสุเทพ  เหลี่ยมศิริเจริญ          3,000.00  
5 19 ก.ค. 57 022/01073 ร้านข้าวมันไก่ (หน้าศาลเจ้า)          1,000.00  
6 31 ก.ค. 57   ยอดเงินบริจาคที่ไม่ออกใบอนุโมทนาบัตร        28,205.00  


รายชื่อผู้บริจาคเดือนสิงหาคม  2557

ลำดับ ว.ด.ป. เล่มที่/เลขที่ รายการ  รายได้  หมายเหตุ
1 6 ส.ค. 57 022/01074 คุณจตุพงศ์  โอมอารักษ์             100.00  
2 6 ส.ค. 57 022/01075 คุณกิตติพัฒน์  นนท์ประเสริฐ             100.00  
3 8 ส.ค. 57 022/01076 คุณอรุณี  จิ๋วประดิษฎ์กุล          1,000.00  
4 10 ส.ค. 57 022/01077 เงินทำบุญวันสารทจีน          1,600.00  
5 10 ส.ค. 57 022/01078 คุณเพ็ญขวัญ  ชมปรีดา          1,000.00  
6 28 ส.ค. 57 025/01215 คุณณพัชณ์วัลย์  หลำวรรณะ      100,000.00  
7 31 ส.ค. 57 022/01079 ร้านข้าวมันไก่ (หน้าศาลเจ้า)          1,000.00  
8 31 ส.ค. 57   ยอดเงินบริจาคที่ไม่ออกใบอนุโมทนาบัตร        32,130.00  


รายชื่อผู้บริจาคเดือนกันยายน 2557

ลำดับ ว.ด.ป. เล่มที่/เลขที่ รายการ  รายได้  หมายเหตุ
1 4 ก.ย. 57 022/01080 คุณจันทร์จิรา  คงมนต์          1,000.00  
2 5 ก.ย. 57 022/01081 คุณปริษา  จิระเดชทองคุณ             100.00  
3 14 ก.ย. 57 022/01082 คุณกรชนก  แก้วสถิตย์             200.00  
4 16 ก.ย. 57 022/01083 คุณโบ้บี๋ ศรีด่าน             500.00  
5 18 ก.ย. 57 022/01084 คุณละไม  เหงี่ยมไพศาล             300.00  
6 21 ก.ย. 57 022/01085 คุณวรนุช  มยุรฤทธิ์ภิบาล          2,000.00  
7 21 ก.ย. 57 022/01086 คุณสุรางค์  วัชรพงศ์          1,000.00  
8 21 ก.ย. 57 022/01087 คุณธันยา วงษ์สมุทร และครอบครัว             500.00  
9 23 ก.ย. 57 025/01216 นพ.ไพศาลและคุณจันทร  รัตนสุวรรณ      100,000.00  
10 30 ก.ย. 57 022/01088 ร้านข้าวมันไก่ (หน้าศาลเจ้า)          1,000.00  
11 30/9/2014   ยอดเงินบริจาคที่ไม่ออกใบอนุโมทนาบัตร        41,650.00  


รายชื่อผู้บริจาคเดือนตุลาคม 2557

ลำดับ ว.ด.ป. เล่มที่/เลขที่ รายการ  รายได้  หมายเหตุ
1 9 ต.ค. 57 022/01089 คุณสันติชัย  เอี่ยมวัชรินทร์          9,999.00  
2 10 ต.ค. 57 025/01217 Mr.John  Griffith      500,000.00  
3 17 ต.ค. 57 022/01090 คุณสำพันธ์ และคุณเบญจมาศ  มีชัย             100.00  
4 20 ต.ค. 57 022/01091 สภฐ.5โรงเรียนเกาะสมุย        20,000.00  
5 20 ต.ค. 57 025/01218 คุณดวงกมล          5,000.00  
6 21 ต.ค. 57 022/01092 คุณจันทร์จิรา  คงมนต์             500.00  
7 24 ต.ค. 57 025/01219 คุณกำธร  วังอุดม      300,000.00  
8 26 ต.ค. 57 022/01093 คุณธนิดา  เกษมฤทธิภักดี             200.00  
9 27 ต.ค. 57 025/01220 คุณวนิดา  พรหมวงศานนท์        10,000.00  
10 31 ต.ค. 57 022/01094 ร้านข้าวมันไก่ (หน้าศาลเจ้า)          1,000.00  
11 31 ต.ค. 57   ยอดเงินบริจาคที่ไม่ออกใบอนุโมทนาบัตร        36,326.00  


รายชื่อผู้บริจาค เดือนพฤศจิกายน 2557

ลำดับ ว.ด.ป. เล่มที่/เลขที่ รายการ  รายได้  หมายเหตุ
1 2 พ.ย. 57 022/01095 แม่น้ำรีสอร์ท      100,000.00  
2 14 พ.ย. 57 022/01096 คุณผุสดี  โพธิ์คำ             200.00  
3 14 พ.ย. 57 022/01097 คุณกาญจนา  นาคบุญ             300.00  
4 14 พ.ย. 57 022/01098 คุณจวี  นาคบุญ             100.00  
5 20 พ.ย. 57 022/01099 คุณมล  โชคณาพิทักษ์             400.00  
6 21 พ.ย. 57 022/01100 คุณสายใจ ปรีชาและคุณสิทธิพงศ์ บริพันธ์ และครอบครัว             100.00  
7 30 พ.ย. 57   ยอดเงินบริจาคที่ไม่ออกใบอนุโมทนาบัตร        28,860.00  


รายชื่อผู้บริจาค เดือนธันวาคม 2557

ลำดับ ว.ด.ป. เล่มที่/เลขที่ รายการ  รายได้  หมายเหตุ
1 7 ธ.ค. 57 021/01022 วัฒนาการไฟฟ้า          3,000.00  
2 31 ธ.ค. 57 021/01023 ร้านข้าวมันไก่ (หน้าศาลเจ้า)          1,000.00  
3 31 ธ.ค. 57   ยอดเงินบริจาคที่ไม่ออกใบอนุโมทนาบัตร        32,359.54  

 

 

 

 

 

 

 
         

ศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุย
190/1 หมู่ 1 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี 84310 โทร. : 077-418-854 077-418-854 Fax: 077-418-856 ,E-mail address : info@saljaohuathanon.com , Website : http://www.saljaohuathanon.com